Aantal geregistreerde misdrijven in de regio Rotterdam gelijk gebleven

Het totaalaantal misdrijven in de regio Rotterdam is in 2020 ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2019. Tussen 2018 en 2019 was er sprake van een lichte stijging van het aantal misdrijven in de regio Rotterdam. Ingezoomd per gemeente kan het beeld verschillen.

Het aantal misdrijven woninginbraak, straatroof en overval is ten opzichte van 2019 nog weer verder afgenomen. Het aantal vernielingen is in 2020 gestegen, na een daling in 2019 in vergelijking met 2018. Het aantal mishandelingen is ten opzichte van 2019 gedaald.
Het aantal misdrijven cybercrime is sterk gestegen met een verdubbeling ten opzichte van 2019. Diefstal van motorvoertuigen is in 2020 gestegen, evenals diefstal uit een box, garage, schuur of tuinhuis, na een eerdere daling van deze misdrijven tussen 2018 en 2019. Daarentegen is het aantal diefstallen uit/vanaf motorvoertuigen in 2020 in de regio Rotterdam gedaald, na een eerdere stijging tussen 2018 en 2019. Het aantal druggerelateerde misdrijven laat in 2020 een daling ten opzichte van 2019 zien.

Incidenten
Het totaalaantal incidenten in de regio Rotterdam is gestegen ten opzichte van 2019. In 2020 zijn meer incidenten geregistreerd van alle vormen van overlast. Vooral het aantal incidenten van overlast door jeugd, personen met verward gedrag en door burengerucht is sterk gestegen. Het aantal incidenten waarbij geweld tegen politieambtenaren is gebruikt, is in 2020 licht gestegen en ten opzichte van medewerkers Veilige Publieke Taak licht gedaald in vergelijking met 2019.

Ondermijning
Het RIEC Rotterdam heeft in 2020 de ondermijningsaanpak verder versterkt in de uitvoering van zijn reguliere activiteiten, zoals de integrale afstemming van interventies in casussen en begeleiden van gemeenten in de vorming en uitvoering van de bestuurlijke, lokale ondermijningsaanpak. De in 2020 voortgezette Ondermijningstafel waar door gemeenten ingebrachte, lokale ondermijningssignalen onder voorzitterschap van een burgemeester met politie en OM worden besproken, blijkt van meerwaarde te zijn. Gekeken wordt nu in hoeverre deze werkwijze ook in andere districten past. Om gemeenten en ondernemers alert te maken op de risico’s van ondermijning in relatie tot de coronamaatregelen (overheidssteun) heeft het RIEC Rotterdam landelijke factsheets mede ontwikkeld en in de regio verspreid. De versterkingspijlers en -plannen zijn in 2020 operationeel, met goed zichtbare resultaten door gerichte, integrale acties, bestuurlijke en strafrechtelijke onderzoeken of in de vorm van nieuwe samenwerkingsverbanden met private partijen, in voorlichtingssessies, workshops en een dynamisch ondermijningsbeeld.

Coronacrisis
De coronacrisis die vanaf februari vorig in ons land zijn intrede deed, heeft over 2020 hoogstwaarschijnlijk ook invloed gehad op de ontwikkeling van het geregistreerde aantal misdrijven en incidenten. Doordat veel thuis werd gewerkt en jeugd niet elke dag naar school kon, heeft dit mogelijk invloed gehad op het gedaalde aantal woninginbraken en op de stijging van het aantal incidenten van overlast door jeugd en door buren. Dit is overigens ook het landelijke beeld.

Deze en andere cijfers staan in de vandaag verschenen editie van het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld (GVB) van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR). Het GVB brengt in één rapportage de verschillende indicatoren voor de gemeentelijke en regionale veiligheid bijeen op basis van cijfermateriaal, in samenwerking met politie, het RIEC, het Openbaar Ministerie, de Zorg- en Veiligheidshuizen Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid, de stichting Halt, Humanitas, Enver, Jeugdteams ZHZ en Burgernet. Onder regie van de VAR wordt het GVB twee keer per jaar samengesteld.

Het rapport is te downloaden via de website: https://veiligheidsalliantie.nl/monitoring.

Bericht: VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam | Beeld: Spieke Media