Gemeente Nissewaard pakt ondermijning strenger aan

De gemeente Nissewaard gaat ondermijnende criminaliteit in de gemeente strenger aanpakken. Dat blijkt uit het uitvoeringsprogramma voor 2023 dat het college onlangs heeft vastgesteld. Het centrale thema daarbij is een aanpak gericht op bewustzijn. Door criminele en ondermijnende activiteiten neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid bij inwoners af. Mede daarom gaat de gemeente Nissewaard nu samen met externe partners verder om van vermenging van boven- en onderwereld te stoppen.

Bij ondermijning maken criminelen voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. Om dat aan te pakken, is het belangrijk te weten waar er risico’s zijn. Het Regionale Informatie- en Expertise Centrum in de regio Rotterdam (RIEC) heeft een lijst met branches die kwetsbaar zijn voor ondermijnende criminaliteit. Ook Nissewaard kent een aantal kwetsbare groepen, gebieden en branches die een risico vormen voor ondermijning. De relaties met het RIEC en politie, Basisteam Nissewaard, heeft onder andere een pakket aan gezamenlijk opgezette acties opgeleverd. De gemeente Nissewaard volgt daarbij in 2023 drie sporen.

Bewustwording

Ten eerste streeft het college naar bewustwording van ondermijningsrisico’s bij diverse groepen in de samenleving, zoals ondernemers, inwoners en woningbouwcorporaties. Maar ook de eigen gemeentelijke organisatie wordt niet vergeten. Open communicatie is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Er zullen diverse bijeenkomsten worden georganiseerd, waarin genoemde groepen worden bijgepraat over ondermijning en welke signalen kunnen duiden op ondermijnende criminaliteit en welke op dat moment actueel zijn. Het thema integriteit vormt een belangrijk onderdeel van de bewustwording. 

Informatiepositie

Ten tweede is het voor de gemeente belangrijk een goede informatiepositie te hebben. Daarom zullen beschikbare data en succesvolle acties in de regio worden verzameld. Daarnaast wordt een vervolg gegeven aan lokale overleggen en aan de samenwerking met het RIEC. De gemeente Nissewaard bekijkt verder of de proef met de Regiomonitor die eind 2022 is gestart, aanleiding geeft voor een eigen variant in 2023. Ook de verzamelde gegevens van het InformatieKnooppunt Ondermijning Nissewaard (IKON) dragen bij aan versterking van de informatiepositie van Nissewaard.

Beleid en handhaving

Ten derde herijkt de gemeente, waar dat door strengere toetsing vanuit de rechtspraak nodig is, de beleidsregels. Artikel 13b Opiumwet, het Bibob-beleid en de Algemene plaatselijke verordening Bedrijven worden in 2023 integraal gecontroleerd. Tevens gaat de gemeente vanuit de toezichthoudende taak met eventuele steun van interne en externe partners controleren of bedrijven, horeca-inrichtingen of andere instanties voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Bij misstanden wordt zo mogelijk direct gehandeld. De ambitie is ook de bedrijventerreinen in de gemeente Nissewaard te bezoeken en blijvend zicht te krijgen op hetgeen daar aan bedrijven aanwezig is en wat er verandert aan bedrijvigheid. Daarbij wordt vooral thematisch te werk gegaan.

Bericht: Gemeente Nissewaard, beeld: archief