Esso betaalt 1.250.000 euro vanwege brand

Esso Nederland B.V. betaalt 1.250.000 euro vanwege overtreding van de milieuvergunning. Op 21 augustus 2017 ontstond een grote brand in de raffinaderij in Rotterdam door een storing in de fabriek. De brand heeft geleid tot veel roetvorming, zowel op het terrein van Esso als daarbuiten.

In de Botlek exploiteert Esso Nederland B.V. de ExxonMobil raffinaderij Rotterdam. Onderdeel van die raffinaderij is de Powerformerfabriek. In die fabriek wordt nafta (een aardoliefractie) omgezet in een mengsel van verschillende koolwaterstoffen. Deze stoffen worden onder andere gebruikt bij de productie van benzine.

Aanleiding onderzoek
Op 21 augustus 2017 ontstond een brand in één van de fornuizen van de Powerformerfabriek. Voorafgaand aan de brand was er een storing in de fabriek die leidde tot het automatisch uitschakelen van de fornuizen (noodshutdown). De storing betrof de pomp die de productstroom door een van de fornuizen verzorgt. Bij het herstarten was er in een van de fornuizen geen vloeistofdoorstroming. Dit leidde tot oververhitting met een brand tot gevolg.

Schoonmaakacties uitgevoerd
De brand heeft geleid tot veel roetverontreiniging in de omgeving. In opdracht van Esso zijn schoonmaakacties uitgevoerd en is er een compensatieregeling van ongeveer 20 miljoen euro met de landbouwsector afgesproken. Het fornuis in de fabriek waar het misging is gesloopt en herbouwd. De fabriek heeft ongeveer een jaar stil gelegen. De rest van de raffinaderij is in bedrijf gebleven met behulp van enkele aangepaste logistieke maatregelen.

Resultaten strafrechtelijk onderzoek
Uit het strafrechtelijk onderzoek is gebleken dat Esso zich niet heeft gehouden aan de voorgeschreven procedures en veiligheidsmaatregelen. Voorschriften bij de milieuvergunning van Esso bepalen dat alle werkzaamheden die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, uitsluitend mogen worden verricht volgens daartoe door de verantwoordelijke bedrijfsleiding verstrekte procedures en bij het opstarten van de installatie moet het bedienend personeel werken volgens verstrekte instructie. Het handelen in strijd met deze voorschriften uit de milieuvergunning is verboden.

Esso betaalt boete
“Esso heeft milieuwetgeving overtreden en er is milieuverontreiniging opgetreden. Een gang naar de rechter zou een soortgelijk eindresultaat opleveren vandaar dat is gekozen voor een transactie; een boete voor Esso. Bij het vaststellen van de hoogte van de transactie is aansluiting gezocht bij een vonnis van de rechtbank Oost-Brabant in een soortgelijke zaak, namelijk die betreffende een explosie bij Shell Moerdijk in 2014. Daarnaast speelt eveneens mee dat Esso een compensatie van 20 miljoen euro voor geleden schade aan de omliggende landbouw heeft betaald”, aldus de officier van justitie.

Bericht: Openbaar Ministerie, Beeld: JBMedia / Joey Bremer