#GR2022: Zij aan Zij voor Nissewaard

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 komen eraan! Maar waar moet je als inwoner van Nissewaard op 14, 15 of 16 maart op stemmen? Aan politieke partijen is gevraagd of zij u willen informeren met waar zij voor staan. In de periode naar 16 maart zullen de partijen u gaan laten zien wie zij zijn en waar ze voor staan. De partijen schrijven zelf het bericht. De volgende partij die zich presenteert is CDA Nissewaard.

CDA Nissewaard heeft de afgelopen raadsperiode deel uitgemaakt van de oppositie. We hebben steeds op constructieve wijze de voorstellen van het college op inhoud beoordeeld, en waar dat mogelijk was met moties en amendementen getracht bij te sturen. Vaak hebben we dat gedaan in goed overleg met andere partijen in de raad.

CDA Nissewaard heeft voortdurend aandacht gevraagd voor de verhoging van tarieven en belastingen. We verwachten dat er voor de begroting van 2023 opnieuw een redelijke verhoging van de tarieven en belastingen zal worden voorgesteld. Alhoewel de stijgingen op zich verklaarbaar zijn, moet dit wel duidelijk worden uitgelegd. 

CDA Nissewaard is en blijft van mening dat de opbrengst van de Enecoaandelen duurzaam en met de inbreng van inwoners moet worden geïnvesteerd. We hadden graag gezien dat een deel van de opbrengst vanuit de samenleving besteed kon worden, maar dit voorstel haalde het niet. Ons geïnitieerde plan om een coronafonds (vangnet) in te richten is wel gerealiseerd. Verder zouden we nog graag zien dat er vanuit deze gelden een fonds wordt opgezet om de woningbouw te stimuleren. 

De energietransitie brengt veel uitdagingen met zich mee. CDA Nissewaard heeft voorstellen gedaan om in de Regionale Energie Strategie vast te leggen dat alle inwoners tegen betaalbare voorwaarden energie geleverd moeten krijgen en dat er een goede balans moet zijn in het gebruik van verschillende energiebronnen.

CDA Nissewaard is van mening dat fraudebestrijding in het sociaal domein belangrijk is. Maar dat dit  wel op een menselijke manier moet worden uitgevoerd. Het gebruik van een algoritme met aannames is onwenselijk. CDA Nissewaard heeft het college dan ook opgeroepen om te stoppen met het gebruik van dit algoritme. Daarnaast hebben we veel aandacht gegeven aan de positie van bewoners die in het kader van de Participatiewet via Voorne-Putten Werkt een tegenprestatie moeten leveren. We hebben, samen met andere partijen, kunnen bereiken dat de contracten en afspraken zijn verbeterd en dat het gebruik van de vingerscan is gestopt.

Wat hebben we verder kunnen bereiken:

 • een vaste financiële bijdrage voor de Voedselbank in de begroting is opgenomen;
 • dat het concept Thuis in de Wijk een centrale plek inneemt in het Sociaal Domein;
 • dat er een duurzame visie komt voor kerken en religieus erfgoed;
 • aandacht gevraagd voor een meer openbaar bestuur; 
 • gezorgd voor uitbreiding van het strooien bij gladde wegen bij verzorgingshuizen in de kernen;
 • dat er minder leges betaald hoeft te worden voor het ontvangen van digitale afschriften;
 • aandacht gevraagd om de verkeerssituatie in Geervliet te verbeteren;
 • er nu meer communicatie is met bewoners rondom hoogbouwprojecten, we nog steeds graag een totale hoogbouwvisie voor de gehele gemeente ontwikkelen;
 • nieuwe woonvoorzieningen aandragen bij het college, zoals voor ouderen het ‘Knarrenhofproject’;
 • gevraagd om bewoners in de wijk Spijkenisse noord meer te betrekken bij de voorwaarden rondom de ontwikkeling van de windmolens; 
 • aandacht voor inwoners uit het buitengebied om gebruik te kunnen maken van een glasvezelnetwerk;
 • gevraagd om meer opdrachten aan te besteden bij lokale ondernemers in Nissewaard.

Binnenkort zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. CDA Nissewaard heeft een uitdagend programma geschreven. “Zij aan zij voor Nissewaard”. Daarin zijn onze speerpunten:

 • Bouwen aan een Nissewaard waar iedereen het goed heeft;
 • Bewoners en ondernemers niet verrassen door, maar betrekken bij ontwikkelingen;
 • Alle bewoners in wijken en kernen krijgen de zorg die ze nodig hebben;
 • We werken aan een duurzame, betaalbare samenleving met een toekomstbestendige economie;
 • We kiezen voor een samenleving waarin we naar elkaar omzien en iedereen gelijke kansen krijgt.

We willen dat bereiken door op constructieve wijze, op inhoud, politiek actief te zijn. Zowel binnen als buiten het gemeentehuis. U mag van ons gedegen voorstellen verwachten, die we zullen voorleggen aan de gemeenteraad. Wij zullen passend gebruik maken van social media, en ons daar onthouden van zware woorden en beloften die we niet waar kunnen maken.

Onze eerste 5 kandidaten zijn:

 1. Pieter Verhoog
 2. Sip van der Weg
 3. Nel Gort
 4. Gerard Karlas
 5. Kumar Ramlal

Bericht/Beeld: CDA Nissewaard