#GR2022: Nissewaard Lokaal; voor de inwoners!

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 komen eraan! Maar waar moet je als inwoner van Nissewaard op 14, 15 of 16 maart op stemmen? Aan politieke partijen is gevraagd of zij u willen informeren met waar zij voor staan. In de periode naar 16 maart zullen de partijen u gaan laten zien wie zij zijn en waar ze voor staan. De partijen schrijven zelf het bericht. De een-na-laatste partij die zich presenteert is Nissewaard Lokaal!

Nissewaard Lokaal zet zich al zes jaar in voor een goede leefomgeving en een fijne buurt. Het uitgangspunt van het programma van Nissewaard Lokaal zijn altijd de inwoners en de ondernemers. Nissewaard Lokaal wil dat de inwoners weer op de eerste plaats komen binnen de gemeente. Dat stellen wij ook in ons verkiezingsprogramma, wat dan ook als logische thema ‘Voor de inwoners’ heeft. Per wijk en kern bekijken wij welke bijpassende aanpak het beste is. Samen, met u! Dit hebben wij in afgelopen jaren al bewezen door regelmatig te zijn opgekomen voor de grote en kleine belangen van onze inwoners.

Nissewaard Lokaal is een echte ledenpartij waar elke inwoner lid van kan worden en mee kan praten en denken over de koers en standpunten van onze partij. 

Om onze inwoners hierbij nog beter te kunnen helpen en te ondersteunen en om voor hun belang op te komen, hebben wij sinds 2021 meerdere wijkvertegenwoordigers in wijken en kernen. Zij zijn onze ogen en oren in de wijk en laten ons weten wat er speelt of brengen ons in contact met omwonenden. Hierdoor weten wij beter wat er speelt en kunnen wij ons nog gerichter inzetten om op te komen voor de belangen van onze inwoners.

Huisjesmelkers
Zo was het Nissewaard Lokaal die als eerste partij aandacht vroeg voor de problemen met huisjesmelkers en opkopers. Een motie van onze partij om een woonplicht in te voeren, haalde het niet, omdat veel partijen op dat moment nog geen idee hadden dat er een nieuw soort probleem was, die invloed heeft op de leefbaarheid in veel wijken. Desondanks blijven wij er bovenop zitten en aandringen op maatregelen rond deze vorm van buurtoverlast.

Windmolens
Het was ook Nissewaard Lokaal die het verzet leidde tegen de komst van de windmolens. Samen met inwoners hebben wij in meerdere wijken huis-aan-huis geflyerd om inwoners te wijzen op de risico’s van windmolens in de buurt van woningen. Als partij hebben wij, in samenwerking met experts op het gebied van windmolenprocedures, een standaard bezwaarschrift opgesteld die inwoners konden insturen. Uiteindelijk is er 445 keer bezwaar gemaakt tegen de komst. Helaas zijn alle bezwaren door de gemeente van tafel geveegd. Desondanks blijven wij ook in het vervolg van de procedures kritisch en zullen wij inwoners ook daarbij met raad en daad bij blijven staan. Er staat nog steeds niets definitief vast.

Verkeersveiligheid
Dankzij onze wijkvertegenwoordigers hebben wij in een aantal wijken al aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid. Zo is er in de wijk De Hoek een extra verkeersdrempel geplaatst. Dit was op een plek waar toch te hard werd gereden. In de Schenkel is er een straat verbreed, omdat er risico was dat er anders bij calamiteiten geen toegang was voor hulpdiensten.
Tenslotte heeft de inzet van onze wijkvertegenwoordiger in Simonshaven er toe geleid dat er nu serieus naar gekeken wordt om het hele dorp 30 km/u te maken. Te vaak wordt er volgens de inwoners nu nog te hard gereden door het dorp.

De mensen van Nissewaard Lokaal zitten niet in de gemeenteraad voor zichzelf, maar voor het belang van u. Wij luisteren naar onze inwoners en doen er iets mee!

Hondenbelasting
Zo strijden wij al jaren voor het stopzetten van de hondenbelasting. Veel gemeenten zijn er al mee gestopt en zelfs in de Tweede Kamer gaan geluiden op om de hondenbelasting af te schaffen. Bovendien stemden wij in december tegen de verordening hondenbelasting 2022, omdat het niet eerlijk was voor hondenbezitters met twee of meer honden dat zij een extra verhoging voor de kiezen kregen. 

Gratis OV
Nissewaard Lokaal wil ouderen ondersteunen om langer mobiel te blijven. Daarom heeft Nissewaard Lokaal er jaren voor gestreden om Automaatje te lanceren in onze gemeente. Een mobiliteitsconcept waarbij ouderen worden vervoerd door lokale vrijwilligers tegen een laag kilometertarief. Dit komt naast de andere mobiliteitsconcepten in gemeenten en beslist niet als vervanging. Bovendien wil Nissewaard Lokaal gratis OV voor ouderen, zodat zij – net als regiogenoten – ook met het OV er op uit kunnen.

Leefbaarheid
Voor de inwoners willen we ons ook inzetten voor beter groenonderhoud, beter onderhoud aan voet- en fietspaden en bruggetjes. Bovendien willen we dat het afvalbeleid versoepeld wordt en inwoners vaker naar de werf kunnen. Op basis van ‘fair use’. Alleen de echte grootverbruikers, die er onevenredig veel gebruik van maken, moeten betalen.

Bereikbaarheid
Uiteraard blijft Nissewaard Lokaal strijden voor een betere bereikbaarheid. We hebben gewoon een A4-zuid nodig, of desnoods een N4-zuid om mee te beginnen. Nissewaard Lokaal wil een aanzienlijk deel van de Eneco-opbrengsten gebruiken om in elk geval mee te betalen aan deze weg, als andere belanghebbenden en overheden ook mee gaan betalen. Co-financiering wordt dit genoemd. Op deze manier hoopt Nissewaard Lokaal andere overheden over de streep te kunnen trekken. Volgens ons kan op deze manier een groot deel van de gemeente genieten van de opbrengsten van de Eneco-aandelen.

Sociaal domein
Tenslotte wil Nissewaard Lokaal verbeteringen binnen het sociaal domein doorvoeren. Zo heeft Nissewaard Lokaal er tevergeefs voor gepleit om de leeftijd voor inwonende jongeren met betrekking tot de kostendelersnorm te verhogen tot en met 27 jaar. Er moet daarnaast meer aandacht zijn voor sociale isolatie en de financiële situatie van minima door een budget- en energiecoach in te zetten. Ook willen wij meer aandacht voor ouderen- en jongerenbeleid.

Nissewaard Lokaal is er voor de inwoners.

Kijk voor het volledige programma van Nissewaard Lokaal en al onze resultaten in de afgelopen jaren op nissewaardlokaal.nl.