#GR2022: Aan de inwoners van Nissewaard

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 komen eraan! Maar waar moet je als inwoner van Nissewaard op 14, 15 of 16 maart op stemmen? Aan politieke partijen is gevraagd of zij u willen informeren met waar zij voor staan. In de periode naar 16 maart zullen de partijen u gaan laten zien wie zij zijn en waar ze voor staan. De partijen schrijven zelf het bericht. De tweede partij die zich presenteert is de PVV Nissewaard.

De meeste politieke partijen in deze gemeente zijn inmiddels onderling inwisselbaar geworden. PVV Nissewaard heeft echter net als veel inwoners over tal van onderwerpen een duidelijk uitgesproken en onderscheidende mening. De PVV blijft zich verzetten tegen een moskee, een AZC en islamitisch onderwijs in Nissewaard. De Nederlandse taal, geschiedenis en cultuur moeten behouden blijven.

Vluchtelingen dienen in de regio te worden opgevangen en statushouders dienen geen voorrang te krijgen op onze woningmarkt. De PVV is ook de enige partij die zich daadwerkelijk inzet tegen het plaatsen van windmolens in Nissewaard. De energietransitie is nu al onhaalbaar en onbetaalbaar gebleken. Zonneparken tasten onze mooie buitengebieden aan. Aardgas dient als schone energiebron in gebruik te blijven. Inwoners moeten niet in een te kort tijdsbestek gedwongen worden van het gas af te gaan. De PVV is tegen de manier waarop men de energietransitie wil realiseren.

De PVV maakt zich ernstig zorgen over de krapte op de woningmarkt. Hierdoor moeten met name starters, ouderen en mensen met een urgentie te lang op een woning wachten. Wij zien graag dat er meer betaalbare woningen gebouwd worden en dat er meer wordt ingezet op alternatieve woonvormen. Uiteraard betekent een vermeerdering van woningen, dat de infrastructuur moet worden aangepast en dit terwijl de bereikbaarheid van het eiland, veroorzaakt door overbelaste wegen en storingen aan bruggen, al zo problematisch is.

De PVV wil dat inwoners van Nissewaard zich veilig kunnen voelen in een leefbare omgeving. Vanwege het hoge aantal steekincidenten onder jongeren moet de aanpak van jeugdcriminaliteit prioriteit hebben. Ook de hufterigheid tegen ambulancepersoneel, brandweerlieden en onze handhavers moet niet langer getolereerd worden. Om het veiligheidsgevoel voor onze inwoners te kunnen waarborgen, zijn meer politie en BOA’s op straat noodzakelijk.

De PVV ziet dat voor een gezonde lokale economie een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven geboden moet worden. Daarbij is samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en de gemeente een eerste vereiste. Wij vinden dat lokale bedrijven voorrang moeten krijgen bij het uitbesteden van werk. De PVV vindt dat Nissewaard recht heeft op een volwaardig ziekenhuis vanwege de ligging in een industriegebied en nabij de haven en vanwege het hoge aantal inwoners, dat anders voor het verkrijgen van zorg een te lange afstand zou moeten afleggen naar Rotterdam en omgeving. Dit is ook de reden dat aanrijtijden van ambulances veelal niet binnen de gestelde norm gehaald kunnen worden. In Nissewaard woont een groot aantal senioren. Dit aantal zal in de toekomst stijgen en daardoor zal er meer een beroep op de WMO worden gedaan. Bezuinigingen op de WMO zijn dan ook onverstandig.

De PVV constateert dat zowel ondernemers als inwoners door Corona in de problemen zijn geraakt. Het is daarom van groot belang dat de gemeente hier aandacht en ondersteuning blijft bieden. Denk daarbij ook aan de hogere energiekosten. De PVV zal zich altijd blijven inzetten voor dierenwelzijn, wil strenge handhaving op dierenmishandeling en meldplicht voor het aanrijden van een dier. Boeren verdienen onze ondersteuning en lokale agrarische producten dienen gepromoot te worden.

De PVV is een voorstander van kleinschalig onderwijs met focus op Nederlandse taal, geschiedenis en rekenen. De PVV acht het belangrijk dat burgers tijdig geïnformeerd worden, daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen en dat de begroting en mededelingen in begrijpelijke taal naar de burgers worden gecommuniceerd. Verder vinden wij dat de inhuur van externen zoveel mogelijk beperkt moet worden en dat invloed van externe partijen op het gemeentelijk beleid geminimaliseerd moet worden.

Bericht: PVV Nissewaard, Beeld: Michel Klink Fotografie