Zorgen in Tweede Kamer over bereikbaarheid Voorne-Putten

In de Tweede Kamer zijn bij het commissiedebat Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) zorgen uitgesproken over de bereikbaarheid van Voorne-Putten en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor kansrijke ontwikkelingen in het gebied. In een motie werd het kabinet zelfs opgeroepen om een leidende rol te nemen om financiën te reserveren voor een betere bereikbaarheid van Voorne-Putten.

De minister heeft toegezegd met de regio in gesprek te gaan. Daarom is de motie vooralsnog aangehouden. De overbelaste wegen en storingen aan bruggen, de kwetsbare aanrijtijden van veiligheidsdiensten en de rem die de slechte bereikbaarheid van het eiland vormen voor verder ontwikkeling van woningbouw en bedrijvigheid de kern van de zorgen. De vier gemeenten van Voorne-Putten waarderen de agendering van de problematiek in de Tweede Kamer. Samen met de regio en het Rijk wordt gewerkt aan een pakket van maatregelen dat bij het MIRT-overleg van dit najaar een oplossing zou moeten vormen voor de problemen.

Kansen voor nieuwe banen en woningen
De gemeenten op Voorne-Putten zien kansen voor de bouw van 10.000 nieuwe woningen en de realisatie van 2.000 banen in de zuidelijke randstad. Juist in dit deel is daar grote behoefte aan. Een belangrijke voorwaarde voor deze plannen is dat in de bereikbaarheid van Voorne-Putten wordt geïnvesteerd. Deze investering is ook nodig om het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven te verbeteren. Een goede, toereikende infrastructuur is hiervoor een absolute noodzaak.

Veiligheid
Op de routes van en naar het Zuid-Hollandse eiland staat het verkeer, ondanks het toegenomen thuiswerken, nu alweer regelmatig vast. Dit betekent dat op termijn, als de situatie na de coronapandemie weer enigszins normaal is, de ruim 150.000 inwoners van Voorne-Putten en forensen van buiten het gebied te maken krijgen met nog meer vertragingen. Ook is de veiligheid van inwoners en passanten in het geding: de aanrijtijden van veiligheidsdiensten zijn niet gegarandeerd door de vele vertragingen en storingen aan bruggen, die het eiland regelmatig (deels) isoleren. Tevens zorgen de slechte bereikbaarheid en het gebrek aan robuustheid van het netwerk voor negatieve effecten voor de Rotterdamse Haven. Voorne-Putten is immers hofleverancier van werknemers voor de haven.

Minder aantrekkelijk
Wethouder Igor Bal van Nissewaard is samen met zijn collega’s op het eiland al enige tijd bezig en roept het kabinet op de situatie rond de bereikbaarheid van Voorne-Putten snel aan te pakken: “Er is relatief weinig werkgelegenheid op Voorne-Putten. Dit leidt tot meer woon-werkverkeer van en naar het eiland en de haven van Rotterdam. Er ontstaan extra files. Deze negatieve spiraal moet doorbroken worden. Jongeren kunnen alleen hoger onderwijs volgen buiten het eiland. Het resultaat hiervan is dat jongeren de regio verlaten en daarmee verdwijnt ook het toekomstig arbeidspotentieel. Investeren in de verkeersinfrastructuur van de regio is een win-win situatie: Het lost de bereikbaarheidsproblemen op én zorgt voor ontwikkelkansen voor nieuwe woningen, banen en bedrijvigheid.’

Economische potentie
Ook wethouder Peter Schop van Hellevoetsluis benadrukt de urgentie van de problematiek: “Bedrijven zijn minder snel geneigd zich in de regio te vestigen door de problemen met de bereikbaarheid. Dit heeft een negatief effect heeft op de werkgelegenheid en het economisch potentieel. Als het vestigingsklimaat voor ondernemingen verbetert, kan dat veel extra werkgelegenheid opleveren. Hoe meer werkgelegenheid óp het eiland, hoe minder reisbewegingen er nodig zijn ván en náár het eiland. Dit heeft niet alleen een positief effect op de files, maar ook op het milieu en de leefomgeving.”

Meerjarenprogramma MIRT
Het is de bedoeling dat regiogemeenten en rijk gezamenlijk de kosten dragen voor de aanpak van de bereikbaarheidsproblematiek. Daarnaast zijn middelen nodig uit het MIRT. Wethouder Bal: “Het is essentieel dat de volgende stap nu gezet wordt en de minister in het bestuurlijk overleg van dit najaar een positief besluit neemt. Hiermee wordt de volgende fase gestart om de bereikbaarheid en robuustheid van het wegennet in dit deel van de regio te verbeteren.”

Bericht: Gemeente Nissewaard | Beeld: Joop van der Hor